Saturday, 7 June 2014

Chiều buông

Tôi ngồi bên ban công thật lâu. Lặng ngắm mặt trời khuất dần phía xa kia.

Có một điều gì đó thật quan trọng khó cất lên được thành lời.

Ấm trà đã cạn từ lúc nào.

Bóng đêm dần buông. Và sương rơi.


No comments:

Post a Comment